Algemene Voorwaarden

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 Definities

Artikel   2 Identiteit van de leverancier

Artikel   3 Toepasselijkheid

Artikel   4 Het aanbod

Artikel   5 Levering en overeenkomst

Artikel   6 Zichttermijn en herroepingsrecht

Artikel  7 De prijs

Artikel   8 Aanbiedingen

Artikel 9 Nakoming overeenkomst

Artikel 10 Garantie

Artikel 11 Service

Artikel 12 Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 Intellectuele eigendom

Artikel 14 Overmacht

Artikel 15 Geschillen

Artikel 16 Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de afnemer producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de leverancier worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de leverancier;
 2. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die een product afneemt van een leverancier.
 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de afnemer of leverancier in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de leverancier en de afnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het Europese modelformulier voor herroeping.
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en leverancier gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de leverancier

Valetudo Horse Products B.V.

Lage Scheiddijk 4
7261 RL Ruurlo

Nederland

Telefoonnummer: 0655883925, bereikbaar tussen 09:30 en 17:00 uur.

E-mailadres: info@VHProducts.eu

KvK-nummer: 76592170

BTW-identificatienummer: NL860691081B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de leverancier en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen leverancier en afnemer, inclusief bestellingen door de afnemer via de website van leverancier.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de leverancier voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de leverancier zijn in te zien en dat zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. De afnemer geeft bij het plaatsen van de bestelling aan dat de algemene voorwaarden ter beschikking zijn gesteld alvorens de bestelling definitief te maken en dat de afnemer instemt met de inhoud van deze algemene voorwaarden.
 5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de afnemer zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 6. In het geval dat één van de algemene voorwaarden komt te vervallen blijven alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als de leverancier gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de leverancier niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - Levering en overeenkomst

 1. Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. De leverancier zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 3. Producten, aangeboden op de website, worden geleverd zolang de voorraad strekt.
 4. Een overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand nadat de leverancier de bestelling heeft beoordeeld op haalbaarheid. Indien een bestelling niet kan worden uitgevoerd binnen 31 dagen na het plaatsen van de bestelling, ontvangt afnemer hiervan bericht en heeft deze het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
 5. De leverancier kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het monteren van het product.
 6. De leverancier is in geen geval gehouden aan de afnemer een vergoeding te betalen voor verlies of schade die het gebruik van het product zou kunnen hebben veroorzaakt.
 7. De op de website genoemde termijnen zijn een indicatie en kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 8. Leverancier behoudt zich het recht voor om bestellingen niet te accepteren zonder opgave van redenen.
 9. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de leverancier passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de leverancier daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 10. De leverancier kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de leverancier op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 11. De leverancier zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 12. het bezoekadres van de vestiging van de leverancier waar de afnemer met klachten terecht kan;
 13. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 14. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 15. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 16. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 17. Niet inbegrepen bij de levering zijn verbruiksartikelen.
 18. De leveringsplicht is voldaan op het moment dat de zending eenmaal is aangeboden aan afnemer. Het rapport van de transporteur met daarin weigering van de zending is compleet bewijs van het aanbod van levering.
 19. De overdracht van risico voor beschadiging, vernieling en verdwijning met betrekking tot de producten gaat over op het ogenblik van de levering of de verzending in het geval dat afnemer vraagt de goederen te verzenden.
 20. De eigendomsoverdracht van de goederen heeft slechts plaats na de volledige betaling van de overeengekomen prijs door afnemer. Zo lang de betaling niet geheel is voldaan is de afnemer niet gerechtigd om over de producten te beschikken, met name de afnemer kan deze niet in pand geven of aan een derde ter beschikking stellen of verkopen. De afnemer kan de producten evenmin omvormen, vervreemden, overdragen en/of bezwaren.
 21. De overeenkomst kan zonder ingebrekestelling per direct geheel of gedeeltelijk beëindigd worden indien de wederpartij surseance van betaling wordt verleend, faillissement wordt aangevraagd, de onderneming wordt geliquideerd of beëindigd of overname door een concurrerende onderneming.
 22. In het geval een overeenkomst ingevolge een fout of tekortkoming van de afnemer geheel of gedeeltelijk verbroken wordt zal de afnemer ter vergoeding van de gemaakte kosten en de gederfde winsten een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 30% van het bedrag of een gedeelte ervan en dit onverminderd de kosten die leverancier dient te maken om het product weer in haar bezit te stellen en in de oorspronkelijke staat de brengen.

 

Artikel 6 Zichttermijn en herroepingsrecht

 1. De afnemer kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De leverancier mag de afnemer vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Indien afnemer na afloop van deze termijn de geleverde producten niet heeft geretourneerd, is de koop een feit.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
 3. Als de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen door middel van het formulier voor herroeping. Dit formulier is beschikbaar via de website en kan gestuurd worden naar Service@VHProducts.eu.
 4. Zo snel mogelijk, maar binnen 7 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 3 bedoelde melding, zendt de afnemer het product terug. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de afnemer. De afnemer draagt de rechtstreekse kosten en risico van het terugzenden van het product.
 5. De afnemer zendt het product terug compleet met alle geleverde toebehoren inclusief geleverde documentatie in de originele en onbeschadigde verpakking. Schrijf niet op de verpakking en gebruik geen ondoorzichtige tape, omdat dit de verpakking kan beschadigen.
 6. Product dient in nieuwstaat te zijn.
 7. Het recht van herroeping vervalt als het product door de klant is gebruikt, beschadigd of op welke wijze dan ook is aangepast.
 8. De kosten voor eventuele beschadigingen, schoonmaken of retour sturen zijn voor rekening van de
 9. Als de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 10. Als de leverancier de melding van herroeping door de afnemer op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging.
 11. De leverancier vergoedt de producten exclusief verzendkosten en eventuele kosten ten gevolgen van beschadigingen ontstaan tijdens de zichttermijn aan de afnemer, binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de afnemer hem de herroeping meldt.
 12. De leverancier gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de afnemer heeft gebruikt, tenzij de afnemer instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de afnemer.
 13. Uitgesloten van herroepingsrecht zijn volgens specificaties van de afnemer vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de afnemer, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

 

Artikel 7 - De prijs

 1. Alle prijzen op de website en drukmateriaal zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor deze gevolgen.
 2. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of andere wettelijke maatregelen of heffingen.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro inclusief btw en andere heffingen die opgelegd worden vanuit de wet. Afnemer dient de betaling in euro te voldoen conform de betalingsmogelijkheden aangeboden op de website. Betaling is per direct te voldoen via de aangeboden betalingsmogelijkheid, tenzij anders vermeld op de factuur.
 4. De prijs van het product is geldig op het moment dat deze op de website of factuur wordt weergegeven. Leverancier behoudt zich het recht voor om prijzen van producten te allen tijden te verhogen. Deze verhogingen hebben geen betrekking op reeds bestelde producten die nog niet zijn afgeleverd.

 

Artikel 8 – Aanbiedingen

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.
 2. Leverancier behoudt zich het recht voor om binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling door afnemer de aanbieding te herroepen of daarvan af te wijken.
 3. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor verdere bestellingen of nabestellingen.
 4. Leverancier kan niet gehouden worden aan de aanbieding indien het voor de afnemer te begrijpen was dat de aanbieding, of deel van de aanbieding een fout, vergissing of druk- of zetfout betreft.

 

Artikel 9 - Nakoming overeenkomst

 1. De leverancier staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Op de website en in alle andere documentatie verstrekte afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens zoals afmetingen, gewicht, kleuren, etiketten etc. gelden slechts bij benadering en zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.
 2. Afnemer heeft de verplichting om de producten bij ontvangst direct te controleren. In het geval dat het geleverde product verkeerd, incompleet, ondeugdelijk is of een zichtbaar gebrek heeft dient dit direct gemeld te worden aan leverancier via service@VHProducts.eu en voordat tot retourzending over wordt gegaan. Bij gebreke hiervan kan de afnemer zich niet meer op beroepen op een verkeerd, incompleet, ondeugdelijk of zichtbaar gebrek van het geleverde product beroepen. De betreffende producten dienen maximaal 7 dagen na levering terug gestuurd te worden in de originele verpakking (inclusief documentatie, accessoires etc.) en in nieuwstaat. Indien afnemer ondanks de constatering van gebreken het product toch in gebruik neemt, vervalt het recht tot reclameren en terugzending. Bij beschadiging na constateren van gebreken of doorverkoop na constateren van gebreken vervalt het recht tot reclameren en terugzending.
 3. Als vordering van afnemer gegrond en ontvankelijk zijn, beperken de verplichtingen van leverancier zich tot de vervanging of herstelling van de niet conforme producten. De afnemer zal geen recht hebben op enige andere schadeloosstelling.

 

Artikel 10 Garantie

 1. Voor de aangekochte producten geldt een garantie van 12 maanden. Deze garantie geldt uitsluitend voor fabricage- en materiaalfouten.
 2. Voor beroep op garantie dient de originele factuur overlegd te worden en het serienummer van het betreffende product.
 3. In het geval van fabricage- en materiaalfouten binnen de garantietermijn kan een product ter reparatie bij de vestiging van de leverancier worden aangeboden. De verzendkosten zijn altijd voor rekening van de afnemer.
 4. Indien voor een garantiegeval op verzoek van de afnemer een monteur op locatie van afnemer noodzakelijk is, dan zijn de kosten daarvan voor rekening van de afnemer.
 5. Indien na onderzoek blijkt dat het defect binnen de garantievoorwaarden valt zal de reparatie en de retourzending binnen Nederland kosteloos door de leverancier worden verzorgt.
 6. Indien na onderzoek blijkt dat het defect niet binnen de garantievoorwaarden valt dan zal de leverancier een aanbieding maken aan de afnemer voor reparatie en retourzending. De reparatie vindt plaats na akkoord en volledige betaling door afnemer. Als reparatie binnen de garantietermijn niet meer mogelijk is, dan vindt een gratis vervanging van het product plaats.
 7. De ingeleverde producten of vervangen materialen zijn na reparatie of complete vervanging eigendom van de leverancier.
 8. De garantietermijn wordt niet verlengd wanneer op de garantie een beroep is gedaan en herstel, reparatie werkzaamheden zijn uitgevoerd of een vervangend product is geleverd.
 9. De datum op de factuur geldt als ingangsdatum van de garantietermijn, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 10. Fysieke schade valt niet onder de standaard garantie.
 11. Het product dient gebruikt te worden conform de verstrekte voorschriften. Zie hiervoor de meegeleverde gebruikershandleiding.
 12. Garantie geldt alleen voor producten die zich in Nederland bevinden.
 13. Voor beroep op de garantie kan de afnemer contact op nemen met Service@VHProducts.eu. De afnemer dient het probleem zo goed mogelijk te beschrijven, indien mogelijk ter verduidelijking met foto’s en eventueel video.
 14. Garantie vervalt bij:
  a. onjuiste opstelling of installatie, bijvoorbeeld door het niet in acht nemen van de geldende veiligheidsvoorschriften of de aanwijzingen in de gebruikershandleiding
  b. onjuist gebruik of bediening van het product
  c. onjuiste belasting van het product
  d. externe invloeden zoals schade ten gevolge van, maar niet beperkt tot, stoten, slaan, schoppen, trappen
  e. transportschade door onjuist transport zonder deugdelijke verpakking
  f. gebruiksschade
  g. door val of stoot
  h. schade veroorzaakt door dieren
  i. onderdelen die slijten afhankelijk van de aard en intensiteit van het gebruik
  j. externe invloeden als schade door weersinvloeden of andere natuurlijke invloeden en verschijnselen, bijvoorbeeld blikseminslag, wateroverlast en brand.
  k. reparaties of aanpassingen uitgevoerd door personen of bedrijven die niet vooraf zijn goedgekeurd door leverancier
  l. het gebruiken van onderdelen in het product die niet origineel en van de leverancier afkomstig zijn
  m. stroom- en spanningsschommelingen die liggen buiten het aangegeven tolerantiebereik
  n. het niet juist uitvoeren van het onderhoud en schoonmaken zoals aangeven in de gebruikershandleiding
  o. licht breekbare onderdelen
  p. afnemer in gebrek is jegens leverancier
  q. het product aan omgevingsomstandigheden is blootgesteld die abnormaal zijn of als gevolg van deze omgevingsomstandigheden in contact komt met stoffen waartegen het product niet bestand is, of in andere zin onzorgvuldig zijn gebruikt of in strijd met de aanwijzingen van de leverancier
  r. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het directe gevolg is van wijzigingen gesteld door de overheid
  s. indien op de factuur iets veranderd, verwijderd, doorgehaald of onleesbaar is gemaakt
  t. indien op het product het serienummer is veranderd, verwijderd, doorgehaald of onleesbaar is gemaakt.
 15.  Indien uit onderzoek blijkt dat niet aan de garantievoorwaarden is voldaan dan zijn de reeds gemaakte kosten voor onderzoek voor afnemer.
 16. Door het verstrijken van de garantietermijn eindigt elke verplichting tot vrijwaring, elke aansprakelijkheid en elke verplichting van de leverancier tegenover afnemer.
 17. Om ongemak te voorkomen is het advies om de gebruikershandleiding zorgvuldig te lezen voor installatie en in gebruik name van het product, ook dient u de factuur en de pakbon zorgvuldig te bewaren.

 

Artikel 11 – Service

 1. Het is mogelijk om buiten de garantietermijn een product ter reparatie aan te bieden. Hier zijn onderzoekskosten en transportkosten aan verbonden voor rekening van de afnemer. Voor de mogelijkheden kan de afnemer de website raadplegen of contact opnemen met de leverancier.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De afnemer kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De afnemer kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De afnemer kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de leverancier voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de afnemer te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de afnemer na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 - Intellectuele eigendom

 1. Leverancier behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot alle geleverde producten, inclusief documentatie, hardware en software, op of via de website aangeboden producten en informatie, hieronder valt ook al het beeldmateriaal, teksten, software en logo’s. Het is niet toegestaan om de informatie op de website alsmede geleverde documentatie op schrift, te kopiëren, verspreiden of dupliceren zonder voorafgaande toestemming. Het staat de afnemer vrij om de beschikbaar gestelde informatie en beeldmateriaal af te drukken voor persoonlijk gebruik.
 2. Afnemer verkrijgt een tijdelijk, exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht op de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het specifieke product. Gebruiksrechten worden verleend aan de afnemer mits de factuur is voldaan.

 

Artikel 14 - Overmacht

 1. Leverancier is niet aansprakelijk indien zij haar overeenkomsten en afspraken niet kan nakomen ten gevolge van overmacht. Vertragingen of wanprestatie bij toeleveranciers, internet en –email storingen, elektriciteit-storingen, stakingen, overheidsmaatregelingen, vervoersmoeilijkheden, nalatigheden van leveranciers alsmede ziekte van personeel of gebrek in transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de leverancier en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval van betwisting is uitsluitend de uitspraak van de rechtbank bindend.

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.